Sporskifteordningen

Vi har mange sliddele! som mennesker. Arme, ben, ryg, nakke med flere. Selve dele inden i vores kroppe kan slides på forskellig vis. Som mennesker i vores samfund er vi ofte bundet af at være tilknyttet en økonomi for overhovedet at eksistere, og at få penge til det, skal vi arbejde. Når vi nedslides i kroppen kan det derfor have forskellige konsekvenser – og ofte ønsker ingen at miste evnen til at arbejde og dermed den økonomi der medfølger. I denne artikel kigger vi nærmere på og stiller hv-spørgsmål, som gerne skulle besvare langt de fleste spørgsmål du har til Sporskifteordningen.

Sporskifteordningen er en ordning på arbejdsmarkedet, og tænkt som en nedslidningsordning. Den blev italesat første gang i 2016 omtalt af Folketinget, og i 2023 hvor denne artikel skrives, eksisterer den stadig. Der er ikke tale om en lov, men om en ordning der kan anvendes. Den administreres af STAR, og du kan læse mere om den her.

Formålet med ordningen

Sporskiftordningen giver medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Ansøgning til puljen

Bemærk at ansøgere til sporskiftepuljen først må påbegynde kursusaktiviteter når de har modtaget et tilsagn (forhåndsgodkendelse) fra styrelsen.

Hvilke medarbejdere er i målgruppen for ordningen?

Målgruppen er ordinært ansatte medarbejdere, som enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde. Der er ingen krav til, hvilken jobfunktion eller uddannelse medarbejderen har, eller til medarbejderens alder. Virksomheden søger om støtte og tildeles tilskud på vegne af den enkelte medarbejder.

Sporskifteforløbet kan forklares således

Et sporskifteforløb kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed.

ansøgerkreds/Målgruppen

Puljen kan søges af virksomheder inden for følgende brancher:

 • Anlægsarbejde
 • Daginstitutioner
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
 • Frisører og anden personlig pleje
 • Færdiggørelse af byggeri
 • Hotel og camping
 • Installation og reparation af maskiner og udstyr
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri
 • Nærings- og nydelsesmidler
 • Opførelse og nedrivning af byggeri
 • Politi, beredskab og fængsler
 • Religiøse institutioner og begravelsesvæsen
 • Rengøring
 • Restauranter og barer
 • Slagterier
 • Transport af passagerer
 • Transportmidler
 • Træ og møbler
 • Vand, kloak og affald
 • Serviceydelser i forbindelse med luftfart

CABI har lavet en video om sporskifteordningens proces.

 

Tidlig indsats er vigtig ifølge Lederne

Op mod én million – eller hver tredje – beskæftigede har i princippet mulighed for at få tilskud fra sporskifteordningen, fordi de arbejder inden for én af de brancher, der kan søge om tilskud fra ordningen. Det viser en opgørelse, som Lederne har lavet på baggrund af STAR’s oversigt over branchekoder og tal fra Danmarks Statistik.

Selvom det selvfølgelig langt fra er alle medarbejdere i de pågældende brancher, for hvem et sporskifteforløb er relevant, så peger tallene på, at puljen af nedslidningstruede ansatte i hvert fald ikke er lille, påpeger Ledernes chefkonsulent.

– Tallene indikerer, at der er mange virksomheder, der faktisk kan søge penge fra ordningen. Derfor er det overraskende, at den ikke bliver brugt mere. Der er nogle arbejdsfunktioner og fag, som stiller nogle fysiske og psykiske krav, det kan være svært at leve op til igennem hele sit arbejdsliv. Derfor er det fornuftigt med en tidlig indsats, så flere kan komme videre, når de begynder at mærke, at de har vanskeligt ved at udføre deres nuværende arbejde. Ellers risikerer vi at bruge meget tid på sygemeldinger, langtidssyge og medarbejdere, der får stadigt sværere ved at leve op til kravene i arbejdet, siger Signe Tønnesen.

En medlemsundersøgelse, som Lederne har gennemført blandt 2.178 medlemmer, viser også, at kendskabet til sporskifteordningen er stærkt begrænset. Det er kun otte procent af lederne, som overhovedet kender til sporskifteordningen. Og det skønnes vel at mærke, at cirka hver tredje er beskæftiget i en branche, hvor ordningen kan være relevant.

– Det understreger et behov for, at både vi som organisation, arbejdsmarkedets øvrige parter og myndighederne arbejder for at udbrede kendskabet til ordningen, så nedslidte og nedslidningstruede medarbejdere i højere grad hjælpes bedst muligt videre i deres arbejdsliv. Det vil være bedre for nedslidningstruede medarbejdere at skifte spor i tide frem for at skulle forlade arbejdsmarkedet i utide, siger Signe Tønnesen.

FAKTA om Sporskifteordningen 

 • Sporskifteordningen er en del af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2017, hvor man er afsat omtrent 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til ordningen.
 • Ordningen er for både private og offentlige virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher. Med ordningen kan virksomheder søge om økonomisk støtte til at få dækket udgifterne til efteruddannelse af nedslidningstruede medarbejdere, så de kunne omskoles til mindre belastende job.
 • Formålet er at give mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb for at fastholde ansatte på arbejdsmarkedet.
 • Der kan maksimalt ydes støtte på 120.000 kr. pr. sporskiftepakke. Der kan desuden maksimalt ydes støtte til 30 sporskiftepakker pr. virksomhed afhængigt af virksomhedens størrelse.