Opsigelse

Hvad gør man hvis man bliver opsagt, eller ved at det muligvis vil ske? Hvilke ting er det godt at have styr på?
Denne artikel sætter lys på det at blive opsagt fra et fleksjob, og hvilke muligheder det så giver dig. Da en opsigelse kan være både meget personlig og bunde i mange forskellige årsager, beskriver artiklen derfor i hovedvendinger nogle generelle scenarier, du kan komme ud for, og hvad du kan gøre.

Som ansat i et fleksjob gælder selve opsigelsesprocessen for dig, som for alle andre. Der er dog punkter omkring det at opsige en fleksjobansat der spiller ind og er anderledes, som artiklen kommer ind på længere nede i artiklen..

Det er først og fremmest ikke et scenarie, eller nødvendigvis en ønskedrøm at skulle igennem en fyrings/opsigelsesproces. Den kan både være lang, fagligt anstregnende og ikke mindst personligt ubehageligt for den det går udover, både mentalt, fysisk og økonomisk.I langt de fleste tilfælde opsiges en medarbejder, trods det ikke altid er lige til at indse, på grund af og med grund i en faglig beslutning. Herunder listes nogle af de punkter det kan være rart at forholde sig til, i en opsigelse.

Generelt om opsigelse
Modtagelse af opsigelse

Det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at du modtager en opsigelse. Typsik kan du få en opsigelse udleveret

 • Generelt set udleveret mundtligt, Det skal dog bemærkes at  både Funktionærloven og i mange overenskomster står der, at en opsigelse skal være givet skriftligt. Det har ikke betydning for en afskedigelses gyldighed, hvilket medie arbejdsgiveren bruger, når en arbejdsgiver afskediger en medarbejder – medmindre andet er aftalt. Afskedigelser via sms er derfor i princippet lovlige.
 • Skfirftlige opsigelser er

  • at få udleveret opsigelsesdukument personligt
  • tilsendtt via e-mail, eller brev eller mobil SMS

Eksempel på en generel opsigelse
Hvad skal der stå , og hvad kan der stå for at den er gyldig

Billedeksempel af en opsigelse

Der skal stå | Der må stå

 • Arbejdsgivers navn og adresse
 • CVR nummer
 • kontaktperson,
 • dato opsigelsen gives
 • underskrift.fra den der opsiger
 • Dit fulde navn, personnummer, adresse, eventuelt telefonnummer og e-mail
 • En overskrift der fortæller det er en opsigelse
 • En tekst der fortæller du er opsagt pr. dato, og en forklaring på hvorfor.du er opsagt.
 • En beskrivelse af opsigelsens forløb, og hvornår din sidste arbejdsdag er, eventuelt information om planlagt ferie, afspadseringer.
 • Arbejdspladsens til dig udleverede effekter, tavhedspligter i forhold til markedsf’ringslovgivningen.

Ved modtagelse af en opsigelse kan du risikere at blive sendt hjem fra arbejdet med det samme, eller skulle forholde dig til en opsigelsesperiode, måske den følgende måned. Det bør fremgå.

Opsigelse i forhold til fleksjob

Ifølge Center For Beskæftigelse og Aklaring (CABI) så har en arbejdsgiver altid mulighed for at afskedige en medarbejder med en saglig begrundelse. Det gælder også ansatte i fleksjob. Læs iøvrigt mere her om arbejdsgivernes muligheder. Læs her omkring handicappedes ret på arbejdsmarkedet, og andet lovstof om rådet også fra CABI.

En saglig begrundelse for en afskedigelse kan for eksempel være,

 • at:medarbejderen ikke er egnet til at varetage jobbet
 • der er alvorlige samarbejdsvanskeligheder
 • virksomheden skal skære ned eller omstrukturere. (Ovenstående eksempel på en afskedigelse er skrevet med netop denne begrundelse).
Opsagt fra leksjob – hvad så?

Du kan få ledighedsydelse, hvis du er visiteret til et fleksjob og er ledig. Du kan altså få ledighedsydelse, hvis du venter på at få et fleksjob eller er blevet ledig efter et fleksjob.

Ledighedsydelse bliver udbetalt med forskellige satser svarende til 89,80 % eller 60 % af den maksimale sats for arbejdsløshedsdagpenge. Din udbetalingssats afhænger af, hvilken ydelse du modtog forud for ledighedsydelse. Modtog du f.eks. løn, revalideringsydelse eller arbejdsløsheds- eller sygedagpenge, vil du modtage ledighedsydelse på 89 % af den maksimale dagpengesats. Modtog du derimod kontanthjælp eller ingen ydelse, vil du oppebære 80 % eller 60 % af den maksimale dagpengesats i ledighedsydelse afhængigt af, om du har forsørgelsespligt over for børn. Hvis du modtager ledighedsydelse på 80 % eller 60 % af den maksimale sats for arbejdsløshedsdagpenge, får du ret til ledighedsydelse på 89 % af den maksimale dagpengesats, når du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for 18 måneder

Opsiger du dit eget fleksjob, kan det få konsekvenser for dig, eksempelvis at du rammes af en økonomisk karantæne på 3 uger efterfølgende, hvor du ikke kan modtage ledighedsydelse. Der kan dog dispenseres for dette, og det er din bopælskommune der vurdere dette, fra sag til sag.

Din egen opsigelse

Opsiger du din egen ansættelse, er de ligeledes din pligt at sørge for, at arbejdsgiver modtager din opsigelse, samt at du sørger for at overholde reglerne heromkring, det være sig opsigelsesvarsel, indhold i opsigelsen med mere.

I din egen opsigelse skal du skrive dit navn, din adresse, kontaktinformationer, samt dato for opsigelsen, og hvornår din sidste arbejdsdag er. Dette skal du naturligvis kende på forhånd, så har du planlagt ferie eller afspadsering, så skal der tjekkes på dette.

Herudover behøver du i princippet kun at skrive at du “opsiger din stilling som. per dato, og din sidste arbejdsdag er dato” – og så med en underskrift, hvis opsiugelsen er på papir.

Min opsigelse per e-mail/SMS?

Der kan opstå tvivl om, om opsigelsen reelt også er nået frem til modtageren. Hvis man sender sin opsigelse på en e-mail til arbejdspladsen for eksempel den 31. i måneden kl. 20.00, kan man ikke forvente, at kontoret stadig er bemandet, og at ens arbejdsgiver har modtaget e-mailen denne dato.

Da e-mailen først reelt bliver modtaget dagen efter, den 1. i måneden, får det betydning for, hvornår man kan fratræde, da man på den måde er begyndt på en ny måned.

Hvis du vil opsige sin stilling på en e-mail, må det gøre i så god tid, at man må regne med, at opsigelsen er modtaget til rette tid. Det vil være en god teknisk hjælp, hvis man sætter sin e-mail konto op til at sende en kvittering, når e-mailen er nået frem, og når den åbnes.

Med hensyn til opsigelse pr. sms gælder det, at de fleste tjekker sms-beskeder oftere end e-mails. Man skal dog tænke på, at arbejdsmobiler ofte kan være slukkede efter arbejdstid.

Vi anbefaler

Vi anbefaler altid at drøfte tvivlsspørgsmål om eksempelvis ansættelse og fyring, enten eller ogs åmed, en faglig organisation og bopælskommunen, når det drejer sig om fleksjob.