Egen virksomhed som fleksjobvisiteret

Er det muligt at starte egen virksomhed, og samtidig være visiteret til fleksjob? Og burde det være muligt at en person skifter kurs på denne måde, og lige pludselig bliver rask nok til selv at kunne være selvstændig? Nogle af disse spørgsmål stiller vi i denne artikkel,”Egen virksomhed som fleksjobvisiteret”  og håber at finde svar på dem.

Lidt om fleksjobordningen. Du kender måske til arbejdsmarkedsordningen fleksjob? Ordningen blev lanceret af den daværende regering tilbage i 1996, som et forsøg på at hjælpe handicappede ind på arbejdsmarkedet; handicappede der af forskellige årsager kun kunne arbejde effektivt et mindre timeantal på grund af forskellige fysiske, psykiske, sociale årsager. Ordningen som nu går navnet den gamle ordning, blev en succes for rigtig mange. i 2013 lavede den daværende regering sammen med folketinget om på ordningen, og den nye fleksjob ordning har siden været en realitet.

Hvem får visitation til fleksjob i dag?

I 2018 kræves der mange faktorer opfyldt, for at kune blive visiteret til fleksjob ordningen. Det hænger grundlæggende sammen med, at fleksjob ordning er en økomisk byrde for samfundet – altså en udgift som skal løftes. Samtidig er ordningen også en gevinst for samfundet, da det får penge ind igen, i form af skatter og borgere der gør nytte.

Normalt vil du skulle den meget omdiskuterede resourcevurdering, en arbejdsprøvning, eventuelle praktikker, møder og forløb i den kommune du bor i, før de trlffer beslutning om hvorvidt du kan blive visiteret. Det kan ofte være en årlang process, men økonomiske, sociale, personige, fysiske og psykiske smerteer og lidelser involdveret. Det Offentlige vil gerne sikre sig at at det er de rigtige der visiteres til fleksjob.

Vidste du at  Ordet “fleksjob” er substantiv, intetkøn. Uofficiel, men ret almindelig stavemåde er: flexjob job for en person som har en varig begrænsning i arbejdsevnen, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet  Fleksjob er job med offentlig støtte til ennesker, der ikke har fuld erhvervsevne

Muligheder med fleksjob

Når du først er visiteret til fleksjob, er der forskellige muligheder for at komme i beskæftigelse, altså at få et job. Kommunerne bruger eksterne leverandører, også kendt som ‘anden aktører’ på området til at hjælpe brogere ti lat finde et fleksjob. Det sker fordi stillinger på for eksempel 11 timer om ugen ikke nødvendigvis opslås på ordinære jobportaler. Alligevel er dette ikke helt korrekt længere, da flere jobportaler som NyBoss.dk og JobIndex.dk lister disse stillingsopslag.

Gør det selv fleksjobber – er en mulighed der er tilstede. Lars fra Fyn kom i 2015 i medierne da han ret utraditionelt gjorde opmærksom på at han søgte fleksjob, ved at lave en t-shirt med teksten “Jeg søger et fleksjob to timer om dagen kan I bruge mig?” – Læs artiklen fra Fyn’s Amts Avis her. Op det tidspunkt havde den 53-årige Lars Lindequist fra Gudme problemer med at finde et fleksjob efter tre års sygemelding og endt udredning i januar 2015, tog han alternative metoder i brug.

Andre steder i landet har der været proaktive finurlige forsøg på at gøre op med hvordan man finder et fleksjob. Til trods for dette kan det være svært for nogle at fremmane denne initiativrige energi, og selv komme ud over stepperne. Fleksjob gives som skrevet “med offentlig støtte til mennesker, der ikke har fuld erhvervsevne”.

Mere end ét fleksjob?

En fleksjob visitation vil i langt de fleste tilfælde også kundgøre det time antal den enkelte er visiteret til. Der er ikke her tale om det faktiske effektive timeantal. En visiteret til 12 timer kan derfor godt tage et job på 6 timer og et andet på 6 timer, og lægge dem sammen. Dette sker i samarbejde med fleksjobberens bopælskommune og fleksjobberen.

Hvor ligger ansvaret for at finde fleksjob?

Fleksjobber Netværket har modtaget henvendelser omkring denne problematik, og har spurgt STAR direkte for at få deres klare holdning til spørgsmålet.

Spørgsmålet vi modtog denne gang var “Jeg har forgæves forsøgt at finde en lov paragraf omkring Kommunens forpligtigelse til at hjælpe ledige Flex jobbere med at finde et job. Har kommunens jobkonsulenter sagsbehandlere nogle forpligtigelse til at hjælpe borgeren med at finde et job hvis borgeren selv har svært ved det”

Spørgsmålet vi stillede var “Er kommunerne forpligtede til at hjælpe ledige fleksjobbere med at finde et fleksjob, eller er de forpligtede til at finde et fleksjob til ledige fleksjobbere – eksempelvis hvis borgeren selv har svært ved det?”

STAR svarer på spørgsmålet “Du spørger, om kommunen er forpligtet til at hjælpe ledige fleksjobvisiterede med at finde et fleksjob, f.eks. hvis borgeren har svært herved.”

Af Vejledning om fleksjob m.v. nr. 9345 af 7. april 2017 fremgår følgende under afsnit 8:

Personer, som er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse, skal selv gøre en aktiv indsats for at få et job. Ledige fleksjobvisiterede skal derfor aktivt søge fleksjob, og de skal have en jobsamtale hver tredje måned. I kontaktforløbet skal der følges op på den aktive jobsøgning samt på, hvordan den ledige fleksjobvisiterede hurtigst muligt kommer i fleksjob. Samtidig skal ledige fleksjobvisiterede have den nødvendige hjælp og støtte fra jobcenteret til at finde job. Det betyder bl.a., at jobcenteret gennem en løbende opfølgning og gennem relevante aktive tilbud skal hjælpe den ledige med at finde et fleksjob.Vejledningen kan findes på følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188542

Svaret viser tydeligt at det lokale jobcenter har en rolle i spillet om at hjælpe borgeren til et fleksjob, men at byrden ikke ligger 100% på det offentliges skuldre. heldgvis viser det sig, at der er nogen der godt selv kan løfte opgaven med at finde et fleksjob.

Selvstændig fleksjobber

Hvordan er reglerne, hvis man er visiteret til fleksjob, og gerne vil have sin egen virksomhed?

En alternativ måde at omgås dette på er dette eksempel. En fleksjobber får en anden til at oprette et CVR nummer og bliver ansat som ledende i virksomheden. På denne måde kan en viksomhed drives og måske på længere sigt også få en indtjening. Hvorvidt det er etisk i orden forholder vi os ikke til.

Det er dog ganske kendt i jobcentre, og Fleksjobber Netværket er kendt med, at disse “arrangementer” kigges efter i sømmene, for ikke at være et skalskjul. Vi har navngivne kilder og kender til eksempler.

Vi kan dog vise at andre går med tanker i retningen med egen virksomhed, og mulighederne for borgerforslag der kan tages op i Folketinget viser, at der er en interesse på området – netop og med eksempelvis forslaget “Giv Fleksjobbere mulighed som iværksættere af mikrofleksvirksomheder” som vi skriver mere om via dette link.

Reglerne er dog ganske klare på området jf. LAB (Lov om aktiv beskæftigelsespolitik)

Bi beskæftigelse

LAFS adspørger STAR i 2017 “Er det muligt indenfor lovens rammer at have det som fleksjob (nogle af de timer som vedkommende er visiteret til), Herunder om andelen af ApS medejerskab er af betydning? (fx. under 20%) , Eller kan medejerskab af ApS være som selvstændig bibeskæftigelse og Eller er det ikke en mulighed?”

STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering svarer

t personer med en nedsat arbejdsevne kan have en selvstændig bibeskæftigelse ved siden af sit fleksjob. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at jobcenteret efter § 70 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal sikre, at den fleksjobansatte udnytter sin  arbejdsevne bedst muligt i fleksjobbet, og at den pågældendes skånebehov bliver tilgodeset. Endvidere gælder, at det arbejde, som den fleksjobansatte er i stand til at udføre i fleksjobbet og i den selvstændige virksomhed vil indgå i den samlede  vurdering af den  fleksjobvisiteredes arbejdsevne – herunder om den pågældende (fortsat) opfylder betingelserne for fleksjob. En eventuel indtægt fra den selvstændige bibeskæftigelse vil indgå i beregningen af fleksløntilskuddet jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud. Såfremt den pågældende ønsker at etablere sig som selvstændigt erhvervsdrivende med støtte i form af tilskud til  selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt efter den 1. januar 2013, kan styrelsen vejledende henvise til LAB § 70 og, hvor der er visse  betingelser for modtagelse af støtte, som man skal opfylde – herunder at den selvstændige virksomhed skal have været drevet i væsentlig omfang i mindst 12 md inden for de seneste 24 måneder.Styrelsen kan endelig oplyse, at det er kommunen, der træffer afgørelse i konkrete sager om fleksjob/selvstændig bibeskæftigelse og styrelsen skal derfor foreslå, at den pågældende tager kontakt til sin kommune med henblik på at få rådgivning omde konkrete muligheder. – Spørgsmå og svar: Kilde: STAR’s svar til LAFS

 


Med andre ord, Ja, du kan godt drive selvstændig virksomhed som fleksjobber – når reglerne er opfyldt. Fleksjobber Netværket har set borgerforslaget om min-virksomheder igennem, og erfarer at der er tale om allerede vedtaget lovgivning. Det bliver derfor spændende at se hvad det politiske udfald bliver.

Relevante links
Artikel fra Altinget: https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/rssitem.aspx?id=1320481
Artikel fra DUKH: https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/arbejdsmarked/fleksjob/sporgsmal-og-svar-om-fleksjob/fleksjob-og-fritidsjob