Melding af ferie i fleksjob

Der er mange spørgsmål om ferie at tænke på, når man kommer ud på arbejdsmarkedet, og især hvis du er fleksjobber og har fået tilkendt et fleksjob. Derfor kan du her læse hvordan du bør forholde dig når du ønsker at holde ferie. Vi anbefaler altid at få vidensdeling flere steder fra, blandt andet en fagforening, eller andre gratis værende muligheder. For at komme hele vejen rundt om emnet, besvarer vi dette blandt andet ved hjælp af spørgsmål og svar.

Overordnet om ferie

Hvis din arbejdsgiver bestemmer, hvornår du skal have ferie, skal du have det at vide, senest tre måneder før din hovedferie begynder, og senest en måned før øvrig ferie begynder. Din arbejdsgiver kan ikke tvinge dig til at holde ferie, hvis du ikke har optjent ferie, og derfor selv skal betale.(Kilde borger.dk)

Hvem har ret til ferie?

I ferieloven står der at, “ En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.” og i stykke 2, “Ved lønmodtager forstås i denne lov en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold,” – så hvis du er i et fleksjob korrekt oprettet fleksjob med løn, så har du ret til ferie. Ferieloven gælder nemlig for alle.

Hvor meget ferie har jeg ret til som fleksjobber?

Du optjener ret til betalt ferie i fleksjob. da du som ansat i fleksjob er du omfattet af ferielovens regler. Det vil sige, at du optjener ret til 25 dages betalt ferie, som enten er løn under ferie eller feriegodtgørelse. Ferien holdes med fem dage om ugen. Det gælder også, selvom du ikke arbejder fem dage om ugen.

Hvor mange feriedage skal man som fleksjobansat afholde i en ferieuge, hvis man i en normal arbejdsuge har en eller flere arbejdsfri dage?

Svar (kilde: Cabiweb) (revideret 12.1.2018):

Personer, der er ansat i et fleksjob, er omfattet af de almindelige ferieregler. Det vil sige, den ansatte har ret til 25 feriedage om året.

Det fremgår af vejl. nr. 9345 af 7. april 2017V om fleksjob m.v., pkt. 7.4:

”Ferien holdes med 5 dage om ugen. Dette gælder også, selvom den fleksjobansatte ikke arbejder 5 dage om ugen. Dage, hvor den fleksjobansatte ikke arbejder, indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal dage, og ferien skal derudover holdes på samme måde, som arbejdet er tilrettelagt. Ferie kan ikke holdes på det ugentlige fridøgn, på søgnehelligdage eller overenskomstmæssige fridage.

Eksempel: Hvis en fleksjobansat arbejder 3 dage om ugen med 5 timer pr. dag, indgår der i én uges ferie 3 arbejdsdage og 2 arbejdsfrie dage. Hvis den fleksjobansatte efter aftale med arbejdsgiveren holder ferie på enkelte dage, hvor den pågældende normalt arbejder, vil 3 enkelte feriedage udgøre 1 uges ferie, da der skal indgå et forholdsmæssigt antal arbejdsfrie dage i ferien. En uges ferie udgør således 3 arbejdsdage og 2 arbejdsfrie dage.

Hvis den fleksjobansatte, som arbejder 3 dage om ugen, har optjent 25 feriedage til 5 ugers ferie, indgår der således i de 5 ugers ferie 3 x 5 = 15 feriedage, som skal lægges på arbejdsdage, og 2 x 5 = 10 feriedage, som skal lægges på arbejdsfrie dage.”

Personer, ansat efter de nye fleksjobregler fra 2013, modtager som udgangspunkt optjent løn eller feriegodtgørelse under ferien. I så fald er den pågældende også berettiget til fleksløntilskud.

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 70f.

Modtager personen ikke feriegodtgørelsen eller løn, kan pågældende eventuelt være berettiget til ledighedsydelse.

Syg i ferien (Kilde: borger.dk)

Der er forskellige regler for sygdom og ferie. De afhænger bl.a. af, om du er blevet syg før eller efter din ferie begynder. Din ferie begynder på det tidspunkt, hvor du ellers skulle have mødt på arbejdet, hvis du ikke havde holdt ferie.  Du kan have ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg i løbet af din ferie. Du skal være opmærksom på, at du ikke får alle feriedagene erstattet. Din erstatningsferie kan du holde på et senere tidspunkt i ferieafholdelsesperioden. Du skal huske at melde dig syg. Du skal huske at sygemelde dig hurtigst muligt på din arbejdsplads, så din arbejdsgiver ved, at du er syg og ikke kan holde din ferie. Hvis din arbejdsplads holder lukket, skal du kunne dokumentere, at du har forsøgt at melde dig syg til din arbejdsgiver, fx via mail eller brev.

Skal ferien meldes til bopælskommunen uanset om du er timeløns eller funktionær, eller funktionærlignende -ansat.

Ferietillæg efter ferieloven er lønindtægt, da det er en del af den løn, der udbetales for ansættelse i en stilling, hvor der er ret til løn under ferie. Da lønindtægter indgår i beregningen af fleksløntilskud, indgår ferietillæg optjent efter ferieloven også i beregningen af fleksløntilskud.

Er du funktionær ansat og har “ferie med løn/løn med ferie”

Det fremgår direkte af loven er at man skal varsle kommunen mm. når man skal holde ferie og der kan komme ledighedsydelse ind i billedet. Hvis du er funktionæransat og har ferie med løn skal du stadig, hvis kommunen kræver det, give oplysninger om ferie. Lovgrundet er oplysningspligten i Lov om retssikkerhed § 11 i kap. 3a. – her står der “Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om 1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og 2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen.Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.” I de følgende stykker uddybes flere perspektiver om oplysningspligten. (Kilde: Retsinformation)

Der er ikke nogen principafgørelser eller direkte lovhenvisninger omhandlende ovenstående problematik om hvorvidt frerien skal varsles eller ej.

Nyttige links

Dokumentversion: 20220413-1