Ansættelse af fleksjobvisiterede i ægtefælles virksomhed

Hvordan er reglerne for ansættelse af fleksjobvisiterede i ægtefælles virksomhed. Det kigger vi nærmere på i denne artikel. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) kundgjorde til landets kommuner at: Reglerne for ansættelse af en ægtefælle i fleksjob bliver lempet, således at afgrænsningen af, hvilke virksomheder en fleksjobvisiteret ægtefælle kan ansættes i, udvides – jf. skrivelse (kilden er:) nr 9666 af 06/09/2021

Efter de tidligere regler var det kun muligt at blive ansat som lønmodtager i ægtefælles virksomhed, hvis der var tale om en personligt ejet virksomhed, og der var indgået en lønaftale efter Kildeskattelovens § 25 A, stk. 7. Det var samtidigt en betingelse, at begge ægtefæller deltog i driften af virksomheden.

§ 25 A stk 7. siger “En lønaftale mellem ægtefæller, der begge deltager i driften af den ene ægtefælles eller begges erhvervsvirksomhed, kan tillægges skattemæssig virkning, hvis pligterne efter denne lov og lov om arbejdsmarkedsbidrag til at indeholde og indbetale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt beløb, som skal indeholdes efter reglerne i §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, overholdes. I de indkomstår, hvor en lønaftale finder anvendelse i hele året eller en del af året, kan stk. 3 og 8 ikke anvendes. Lønaftalen kan først tillægges skattemæssig virkning fra det tidspunkt, hvor aftalen træder i kraft. Lønnen til den ægtefælle, der ikke i overvejende grad driver virksomheden, må ikke stå i åbenbart misforhold til ægtefællens arbejdsindsats i erhvervsvirksomheden. Den ægtefælle, der efter stk. 1 skal medregne indkomst vedrørende erhvervsvirksomheden, betragtes som arbejdsgiver med de pligter, der følger af skattelovgivningens almindelige regler. Den anden ægtefælle betragtes som lønmodtager.”

Ordningen bliver med de nye regler udvidet for ansættelse i fleksjob i en ægtefælles virksomhed således, at en person, der er visiteret til fleksjob, også kan blive ansat som lønmodtager i ægtefælles virksomhed, som er drevet i selskabsform. Det betyder, at fleksjob i ægtefælles virksomhed i begge tilfælde bliver omfattet af reglerne for ansættelse i fleksjob med fleksløntilskud som lønmodtager.

Den nye bestemmelse kan ses nedenfor:

§ 3. En person anses for at drive selvstændig virksomhed, hvis pågældende deltager i driften af den ene ægtefælles eller begge ægtefællers personligt ejede virksomhed eller i et selskab, hvor ægtefællerne har bestemmende indflydelse, jf. § 2. Dette gælder dog ikke, hvis personen opfylder følgende betingelser og dermed kan ansættes i fleksjob med fleksløntilskud efter reglerne i kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

1) Personen skal være visiteret til fleksjob efter reglerne om fleksjob til lønmodtagere i kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) Der skal være indgået en lønaftale mellem ægtefællerne som tillægges skattemæssig virkning, jf. kildeskattelovens § 25 A, stk. 7, eller en løn- og ansættelsesaftale med selskabet.

3) Personen må ikke selv eje en del af selskabet, hvis personen tilsammen med sin ægtefælle har bestemmende indflydelse.

4) Begge ægtefæller skal deltage i driften af den ene eller begge ægtefællers erhvervsvirksomhed.

Stk. 2. En person, der opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1-4, kan ikke få tilskud efter §§ 1 og 2.

I forhold til udvidelsen til selskaber må fleksjobberen ikke have aktier eller anparter i ægtefællens selskab, hvis personen tilsammen med sin ægtefælle har bestemmende indflydelse. I disse tilfælde betragtes personen som selvstændig.

I disse tilfælde vil den pågældende kunne få tilskud efter reglerne for selvstændige, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. § 1 i bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed.

Det er fortsat et krav, at begge ægtefæller deltager i driften af virksomheden. Dette gælder allerede i dag for personer, der bliver ansat i fleksjob som lønmodtagere i den ene eller begge ægtefællers virksomhed, der er personligt drevne. Baggrunden for dette er kildeskattelovens § 25 A, stk. 1 og 7, hvor det fastlægges, hvilken ægtefælle, der i overvejende grad driver virksomheden og dermed kan indgå en lønaftale med den ægtefælle, som ikke i overvejende grad driver virksomheden. For at sidestille virksomheder, der drives i selskabsform med virksomheder, der er personligt ejede, stilles der i forhold til begge virksomhedsformer krav om, at begge ægtefæller skal deltage i driften af virksomheden. Det at eje en virksomhed, helt eller delvist, anses ikke i sig selv for drift af selvstændig virksomhed. Dette indebærer, at begge ægtefæller skal være aktive i driften af virksomhed, og udfører opgaver i virksomheden.

Som i alle andre typer af fleksjob er kommunen forpligtet til at følge med i, at der er tale om en reel virksomhed i drift, og at den fleksjobansatte reelt arbejder i virksomheden med den arbejdstid, der er aftalt, dvs. udnytter sin arbejdsevne i fleksjobbet bedst muligt. Kommunernes forpligtelse til at sikre, at ansættelsen er reel, når der er tale om fleksjob i ægtefælles virksomhed præciseres i vejledningen. Dette kan bl.a. sikres ved at sammenholde lønoplysninger fra indkomstregisteret med arbejdsevnevurderingen i det konkrete fleksjob.

Andre relevante links

BEK nr 1769 af 06/09/2021 Bekendtgørelse om fleksjob m.v.

BEK nr 247 af 23/02/2022 Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed

LBK nr 701 af 22/05/2022 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

SKR nr 9275 af 28/04/2021 (Historisk: ikke længere gældende) Skrivelse om hvornår og i hvilke virksomheder en ægtefælle, der er visiteret til fleksjob, kan ansættes i den anden ægtefælles eller begge ægtefællers selvstændige virksomhed

Har brug for vejledning i lovgivningen henvises til din bopælskommunes jobcenter, eller din fagforening.