Ordbogen

Der er mange begreber at holde styr på når du er visiteret til fleksjob og skal bevæge dig rundt i junglen af begreber, og måske hører du forskellige udlægninger af ordene – har du styr på hvad de betyder? Herunder er en liste med langt de fleste ord der anvendes samt en beskrivelse af dem.

Ord/begrebBetydning/forklaring
Ord/begreb:
Arbejdsevne
Betydning/forklaring:
Kommunen vurderer arbejdsevnen, jf. §§ 6-8, på grundlag af en samlet beskrivelse og vurdering af borgerens faglige og personlige ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer sammenholdt med en vurdering af hvilke konkrete jobfunktioner, som borgeren kan varetage på arbejdsmarkedet.
Ord/begreb:
arbejdsitensitet
Betydning/forklaring:
Kommunen vurderer borgerens arbejdsevne i fleksjobbet. Konkret vurderer kommunen, hvor mange timer, med hvilken arbejdsintensitet, og med hvilke skånehensyn borgeren kan arbejde i
Ord/begreb:
fleksjob
Betydning/forklaring:
Fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.
Ord/begreb:
Fleksjobkonsulent
Betydning/forklaring:
fleksjobkonsulent eller jobkonsulent er ofte uddannede i at hjælpe mennesker visiteret til fleksjob
Ord/begreb:
fleksløn
Betydning/forklaring:
Løn i fleksjob - Kommunen supplerer lønnen med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten fra arbejdsgiveren. En fleksjobansat kan højest få udbetalt en samlet indtægt, der svarer til lønnen på fuld tid i den pågældende stilling. Du kan bruge fleksjobberegneren til beregning af lønindtægt ved fleksjob.
Ord/begreb:
flekslønstildkud-beregning
Betydning/forklaring:
Beregningen viser din samlede indtægt i fleksjob, der består af en løn fra arbejdsgiver og et fleksløntilskud fra kommunen, der beregnes ud fra lønnen. Du kan højest få udbetalt en samlet indtægt, der svarer til lønnen på fuld tid i den pågældende stilling. Fleksløntilskuddet reduceres, når løn og fleksløntilskud tilsammen overstiger den fulde løn.
Ord/begreb:
flekslønstilskud
Betydning/forklaring:
Når en person er ansat i fleksjob, betaler arbejdsgiveren løn for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten, og udbetales af kommunen til den ansatte.
Ord/begreb:
flexjob
Betydning/forklaring:
Se fleksjob
Ord/begreb:
Fleksydelse
Betydning/forklaring:
Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse for borgere, som er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Man kan få fleksydelse i op til 5 år før folkepensionen. Fra 1. juli 2018 bliver perioden dog gradvist kortere indtil 3 år før folkepensionen. Fleksydelsens størrelse afhænger af, hvornår man er født, og om man har pensioner og andre indtægter. Du kan kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til reglerne om fleksydelse.
Ord/begreb:
Funktionsnedsættelse
Betydning/forklaring:
Se handicap
Ord/begreb:
Handicap
Betydning/forklaring:
Der er tale om et handicap, når en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sansemæssig funktionsnedsættelse spiller sammen med barrierer i personens omgivelser og hindrer vedkommende i fuldt eller delvist at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.
Ord/begreb:
helhedsorienteret indsats.
Betydning/forklaring:
En hjelheds orienteret indsats er en mulighed for borgeren at få en koordineret indsats, som går på tværs af fagområder og tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation og vil give kommunerne mulighed for at skabe en helt ny og anderledes måde at hjælpe borgere med komplekse problemer.
Ord/begreb:
Hjælpemiddelbasen
Betydning/forklaring:
Socialstyrelsens hjælpemiddelbase fra hvilken der kan søges hjælpemidler til et igangværende fleksjob
Ord/begreb:
Hjælpemiddelcentral
Betydning/forklaring:
Se Hjælpemiddelbasen
Ord/begreb:
Hjælpemidler
Betydning/forklaring:
Personer med funktionsnedsættelse kan få bevilget hjælpemidler, hvis funktionsnedsættelsen medfører barrierer i forbindelse med et job, uddannelse eller ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Ord/begreb:
Jobafklaringsforløb
Betydning/forklaring:
Et jobafklaringsforløb, kan man overgå til når man ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.
Ord/begreb:
Jobkonsulent
Betydning/forklaring:
Jobkonsulent, kan også sidestilles med fleksjobkonsulent
Ord/begreb:
klapjob
Betydning/forklaring:
KLAPjob er en beskæftigelsesindsats under foreningen Lev, som laver løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder.
Ord/begreb:
Ledighedsydelse
Betydning/forklaring:
Ledighedsydelse er en ydelse til personer, der er visiteret til et fleksjob, og som er ledige.
Ord/begreb:
Fleksjobbevis
Betydning/forklaring:
Fleksjobbeviset fortæller en arbejdsgiver, at du er godkendt til et fleksjob, og hvilke skånebehov du har. På beviset står der også nogle generelle informationer om fleksjobordningen.
Ord/begreb:
praktik
Betydning/forklaring:
Se virksomhedspraktik
Ord/begreb:
Rehabiliteringsteam
Betydning/forklaring:
Kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam behandler sager dels om jobafklaringsforløb, dels om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.
Ord/begreb:
ressourceforløb
Betydning/forklaring:
Et ressourceforløbet er du en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Fokus for forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang.
Ord/begreb:
Ressourceforløbsydelse
Betydning/forklaring:
I et ressourceforløbet får du en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Et ressourceforløb kan vare 1-3 år. Kommer du fra en anden ydelse, vil du modtage ressourceforløbsydelse på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
Ord/begreb:
Sagsbehandler
Betydning/forklaring:
Se Jobkonsulent, fleksjobkonsulent
Ord/begreb:
skånejob
Betydning/forklaring:
Et skånejob er et job: på særlige vilkår med løntilskud til arbejdsgiver. kan være på fuld tid eller på deltid. Typisk er et skånejob i mindre omfang og med særlige opgaver, der er tilrettelagt således, at arbejdsopgaverne er forenelige med din funktionsevne og arbejdsressourcer. Skånejob og Klapjob er ikke det samme, men forveksles ofte.
Ord/begreb:
Virksomhedskonsulent
Betydning/forklaring:
Typisk er en virksomhedskonsulent den der har den opsøgende indsats mellem kommunen og erhvervslivet, men i nogle tilfælde også med den denkelte kandidat i fællesskab med dennes personlige jobkonsulent.
Ord/begreb:
virksomhedspraktik
Betydning/forklaring:
Virksomhedspraktik er primært for personer, der har vanskeligt ved at opnå eller fastholde job på normale vilkår eller med løntilskud. Praktikken kan foregå både hos offentlige og private arbejdsgivere. Forud for etableringen skal der aftales et præcist formål med virksomhedspraktikken.
Ord/begreb:
VITAS
Betydning/forklaring:
VITAS er et digitalt ansøgnings- og bevillingssystem, hvor virksomheder kan ansøge om oprettelse af virksomhedsrettede tilbud (praktik og løntilskud) og en række andre ordninger.