Fængslet vs. fleksjob

Skulle du være i den situation at befinde dig i et af landets fængsler eller arrester som indsat, og være visiteret til fleksjob, tænker du måske om du kan anvende din fleksjob-visitation, fleksjob-bevis,og/eller få fleksydelse, ledighedsydelse udbetalt. Artiklens tager aktiv stilling og formoder det værende uhensigtsmæssigt og uønskeligt at set det værende positivt at tilbringe livet i en af disse offentlige institutioner. Vi kigger dog nærmere på det rejste spørgsmål – læs endelig med.

Kan jeg anvende min fleksjob-visitation som indsat i et dansk fængsel, arresthus?

Nej. Da du under en fængsling ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet – altså hvis du er dømt til fængsel eller arresthus, kan du ikke beholde dit fleksjob, da du ikke kan opfylde din tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan ikke under fængslingen heller anvende fleksjobvisiteringen til et af de job som fængslet/arresthuset tilbyder, og som du har pligt til at deltage i. Det er dog den enkeltes bopælskommune, der tager stilling til spørgsmålet om den enkeltes visitation til fleksjob-ordningen, og herunder om visitationen anses for bortfaldet – og spørgsmålet om, hvor vidt visitationen kan genindtræde efter en periode, hvor betingelserne for visitationen ikke har været opfyldt.

Du kan heller ikke søge om et nyt fleksjob, mens du er i fængsel, da du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet

Kan jeg anvende et fleksjob-bevis som indsat i et dansk fængsel, arresthus?

Nej. Du kan ikke anvende et fleksjob-bevis til at få nedsat arbejdstiden, til de tvungne arbejdstilbud der tilbydes, hvis du er indsat i et fængsel/arresthus.

Du kan dog ansøge den relevante myndighed om at få et fleksjob-bevis forlænget, såfremt du inden du dømmes til fængsel/arresthus har et sådant – og det betyder at du vil kunne anvende fleksjob-beviset når du kommer ud i friheden igen, såfremt du opfylder betingelserne for fleksjob.

Hvordan med ledighedsydelse mens du er i arrest/fængsel?

Ligeledes er det den enkeltes bopælskommune, der tager stilling til spørgsmålet om den enkeltes eventuelle ret til ledighedsydelse (og en række andre ydelser i øvrigt). Der kan være særlige omstændigheder ved en sag, der kan føre til en anden vurdering end den umiddelbart forventede.

Bekendtgørelsen af lov om fleksydelse hører under Beskæftigelsesministeriet

Kan jeg modtage fleksydelse som indsat i et dansk fængsel, arresthus?

Nej. Fra kilden LBK nr 222 af 12/02/2021 Bekendtgørelse af lov om fleksydelse §§§ 22, 22a, og 22b skrives der ret klart og tydeligt at,  at fleksydelse kan ikke udbetales til en person, som ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet sin frihed. Ydermere skrives der i lovteksten beskrives der blandt andet, at såfremt du bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor du er varetægtsfængslet, eller politiet eftersøger dig med henblik på varetægtsfængsling eller der foreligger en varetægtsfængslingskendelse – så kan fleksydelse ikke udbetales.

I §22a noteres det at en person er udelukket fra at få udbetalt fleksydelse i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt flere af straffelovens love §101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og medlemmet for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser:

  • punkt 6: Fleksydelse efter denne lov.
  • punkt 7: revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.
  • punkt 9: Fleksløntilskud efter §§ 123 og 124 eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I §22b noteres det at En person er udelukket fra at få udbetalt fleksydelse i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a. Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen har udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, jf. stk. 1.

Hvad er så egentlig forskellen på de to paragraffer?

Der er forskel på, hvad det er for nogle lovovertrædelser, der er begået. § 22b vedrører personer, som er dømt for bandekriminalitet (straffelovens § 81 a), mens § 22a vedrører personer, som er dømt for andre lovovertrædelser. Det fremgår af de paragraffer, der henvises til, hvilke lovovertrædelser der er tale om.

Dog er der en tvist i paragraf §23

§ 23. Krav på fleksydelse kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

Ifølge loven kan ingen forsøge at tage pengene fra fleksydelsen ved tvangsinddrivelse eller juridiske handlinger, medmindre der er gået mindst tre måneder siden beløbet skulle være blevet udbetalt. Det betyder også, at aftaler om at forsøge at tage pengene fra fleksydelsen er ikke gyldige.

I paragraf §31 kan du i øvrigt læse mere om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag – der starter med “En person, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, og som skriftligt fravælger muligheden for at modtage fleksydelse, får det indbetalte bidrag tilbage, hvis personen anmoder”.

For yderligere beskrivelse af de enkelte love der omtales i artiklen henvises til Retsinformation.

Det anbefales ligeledes at kontakte enten en faglig organisation, et kommunalt jobcenter eller an anden fagrelevant person, for at få præciseret hvilke behov du har og hvad der er vigtigt i din situation.