Fleksjob og bibeskæftigelse

Mange vil af økonomiske årsager gerne have et bibeskæftigelse ved siden af deres fleksjob. Men hvordan er reglerne og hvad bør man holde fokus på, når man søger et bijob, siger ja tak til et bijob. Der kan være flere faktorer der spiller ind, blandt andet om der er kambollage timetalsmæssigt med fleksjobvisitationen.

Må man have et bijob når man er fleksjobvisiteret?

Ja. Fleksjobbere har ret til at have et bi-beskæftigelse ved siden af deres fleksjob, så længe det ikke påvirker deres evne til at opfylde deres fleksjob. Derudover skal arbejdsgiveren godkende bijobbet, og det skal være inden for lovens rammer.

Fleksjobordningen er reguleret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 1536 af 19. december 2017) og i bekendtgørelse nr. 1491 af 14. december 2018 om fleksjob.

Ifølge § 9 i bekendtgørelsen om fleksjob kan en fleksjobber have et bijob ved siden af sit fleksjob, og arbejdsstedet skal godkende bijobbet, så længe bijobbet ikke påvirker fleksjobberens evne til at opfylde sine opgaver i fleksjobbet.

Det er også vigtigt at påpege, at bijobbet skal være inden for lovens rammer, dvs. det skal være i overensstemmelse med lovgivningen og ikke være i strid med fleksjobberens kontrakt med arbejdsgiveren.

Hvad er et bijob

Et bijob er en bibeskæftigelse, som du udfører ved siden af dit sædvanlige arbejde. Der gælder regler for, hvorvidt du som medarbejder må tage et bijob – hvilke regler der gælder for dig, afhænger af om du er omfattet af en overenskomst eller er funktionær (hvis du allerede er i arbejde) eller om du er på vej til at finde et egnet fleksjob. I forhold til SKAT henviser vi til SKAT’s hjemmeside omkring beskatningsreglerne.

Modregning i ledighedsydelsen hvis du har et bijob

Lad os tage et eksempel der forklarer overskriften: Er du visiteret til fx 16 timer, of finder et job på 8 timer, så vil du blive modregnet i ledighedsydelsen for 8 timers indkomst. Der skelnes ikke her til effektivitetsprocent.

om fleksjobvisiteret kan du have et bijob ved siden af dit fleksjob. Skattereglerne for bijob afhænger af, om du er ansat som fleksjobber på nedsat tid eller på nedsat løn.

Hvis du er ansat som fleksjobber på nedsat tid, kan du have et bijob uden indflydelse på din fleksjobydelse. Du skal dog betale skat af din løn fra bijobbet som alle andre lønmodtagere.

Hvad er skattereglerne ved bijob, når du er fleksjobvisiteret?

Hvis du er ansat som fleksjobber på nedsat løn, kan du også have et bijob, men det kan påvirke din ledighedsydelse. Hvis du tjener mere end din fastsatte bruttoindkomstgrænse, kan din ledighedsydelseblive nedsat eller helt bortfalde. Du skal også betale skat af din løn fra bijobbet som alle andre lønmodtagere.

Det er vigtigt at huske på, at du altid skal orientere din bopælskommune om dit bijob, da det kan påvirke din ledighedsydelse.

Lovgivningen omkring skattereglerne for fleksjobbere og bijob kan findes i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nærmere bestemt § 56 a og § 56 b.

§ 56 a beskriver reglerne for bijob for fleksjobbere på nedsat tid og fastslår, at det er tilladt at have et bijob ved siden af sit fleksjob uden at påvirke fleksjobydelsen. Det fremgår også, at indtægter fra bijobbet skal beskattes som almindelig lønindtægt.

§ 56 b beskriver reglerne for bijob for fleksjobbere på nedsat løn og fastslår, at bijobbet kan påvirke fleksjobydelsen, hvis den fastsatte bruttoindkomstgrænse overskrides. Det fremgår også, at indtægter fra bijobbet skal beskattes som almindelig lønindtægt.

Disse bestemmelser kan findes i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er tilgængelig på retsinformation.dk.

Generelle regler for bijob

Generelt gælder der en regel om, at det altid er forbudt for dig som medarbejder at påtage dig bijob i en konkurrerende virksomhed. Det er ligeledes forbudt for dig at arbejde med lignende erhverv og blive din arbejdsgivers konkurrent. Dette følger af medarbejderens loyalitetsforpligtelse over for arbejdsgiver, og reglen herom gælder som udgangspunkt, uanset om forholdet er reguleret i din ansættelseskontrakt. Det er altså underordnet, om dette står nævnt i din ansættelseskontrakt, da denne regel altid gælder.

Du må dog gerne påtage dig bijob, hvis det ikke er i en konkurrerende virksomhed eller på anden måde i konkurrence med din arbejdsgiver. Ofte vil muligheden herfor dog blive begrænset af arbejdsgivere, der indskriver klausuler i medarbejderens ansættelseskontrakter, hvori der står, at medarbejderen ikke må tage bijob, mens denne er beskæftiget hos den pågældende arbejdsgiver. Omvendt findes der også klausuler i ansættelseskontrakter, der tillader medarbejderen at tage bijob, hvis arbejdsgiver giver sin accept.

Ved at indsætte sådanne klausuler sikrer arbejdsgiver sig mod, at medarbejderen tager bijob, som er modstridende med arbejdsgivers interesse i, at medarbejderen skal yde en vis arbejdsindsats eller lignende.

Hvilke regler gælder for deltidsansatte?

Som deltidsansat kan du have et særligt behov for at supplere din indkomst ved at tage bijob. Du skal derfor være opmærksom på, hvorvidt forholdet er reguleret i din ansættelseskontrakt – herunder hvorvidt du skal indhente din arbejdsgivers accept, inden du påtager dig et bijob. Hvis en sådan bestemmelse findes i din ansættelseskontrakt – eller det er helt forbudt for dig at tage et bijob, og du gør det alligevel – så kan det have ansættelsesretlige konsekvenser for dig.

Hvilke regler gælder for funktionærer?

Der gælder særlige regler for funktionærer, som tilsiger, at de altid må udføre erhverv uden for arbejdstiden, så længe det kan ske uden at være til ulempe for virksomheden. Dette gælder dog kun erhverv, som hører til funktionærens privatliv – og beskyttelsen gælder således kun fritidserhverv og ikke erhvervsmæssige bijob. Hvis du er funktionær, kan din arbejdsgiver ikke aftale med dig, at du ikke må påtage dig nogle andre slags erhverv – arbejdsgiver må dog gerne kræve, at du skal indhente forudgående accept fra vedkommende, såfremt du vil påtage dig erhverv, som er af erhvervsmæssig karakter.

Teksterne “Generelle regler for bijob, Hvilke regler gælder for deltidsansatte?, Hvilke regler gælder for funktionærer?”- kilde: legaldesk.dk