Fleksjob i udlandet

Denne artikkel henvender sig til dig der måske ønsker at arbejde i fleksjob, men fra et andet land end Danmark. Vi beskriver reglerne og lovgivningen – og forsøger at klde dig godt på, hvis du måske er på vej til udlandet med dit fleksjob.

I dansk lovgivning nærmere betregnet  Bekendtgørelse nr. 183 af 23. februar 2017 om fleksjob, § 1., kan man læse
Lovens anvendelsesområde, herunder udstationering i udlandet
1. Fleksjob kan etableres hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.
Stk. 2. Personer, der er ansat i fleksjob, kan udstationeres i udlandet, når
1) den fleksjobvisiterede er ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danma

Vi har rådført os med STAR for at du kan få det bedste svar

Vi har spurgt STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
1. Kan man som dansk statsborger med dansk personnummer, bosat i landet Sverige:
have krav på et fleksjob (såfremt man er visiteret til det) i Danmark?
– blive nægtet at få et fleksjob, af et jobcenter, med begrundelsen af, at man bor i Sverige?

Udbetaling af flekslønstilskud

STAR vejleder om, at der kan ikke udbetales fleksløntilskud til en person, der er bosiddende i Danmark, men arbejde hos en arbejdsgiver med hjemsted i udlandet, idet der ikke kan oprettes fleksjob efter danske regler uden for landets grænser.

En ansat i fleksjob har dog mulighed for at være udstationeret i maksimalt et år. Udstationering i et fleksjob i udlandet forudsætter, at virksomheden har hjemsted i Danmark, ansættelsen er frivillig, lønnen fastsættes efter danske overenskomster, og den ansatte er sikret hjemrejse.

Ifølge vejledningen pkt. 1.5.1. er det muligt for en person at være grænsegænger i EU-rettens forstand og modtage fleksløntilskud, så længe personen er ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark. Det er således muligt at bevare et fleksjob, hvis man er grænsegænger og pendler til arbejde i Danmark.

Dog vil en person med en nedsat arbejdsevne, som tidligere har arbejdet i Danmark, men som nu er omfattet af fx spansk lovgivning, fordi personen har bosat sig i Spanien, ikke kunne blive visiteret til fleksjob i Danmark. Det skyldes, at personen har mistet tilknytningen til det arbejdsforhold, som lå til grund for, at personen blev anset som arbejdstager i Danmark. Personen kan i denne situation ikke betragtes som arbejdstager i Danmark.

Den svenske Försäkringskassan og STAR beskriver her administrative retningslinjer  for
beskæftigelsesrettet indsats i grænseoverskridende situationer – Danmark-Sverige Beslutsversion_dansk version 171214, i hvilken der blandt andet står “Denne aftale omfatter personer, som har benyttet sig af retten til fri bevægelighed og er socialforsikret gennem arbejde i et nordisk land, og som fortsat er bosiddende i et andet nordisk land. Hvilket land, der er arbejdsland respektivt bopælsland, skal være afgjort inden denne aftale anvendes.”, og er altså en aftale mellem Danmark og Sverige. Pr. januar 2019 er dokumentet stadig gyldigt og gældende.

Dansker ansat i en svensk virksomhed?
Spørgsmål:

– Er det muligt at bevillige fleksjob til en person, hvis vedkommende ansættes i et svensk registreret firma – og dermed aflønnes fra Sverige, men i realiteten er udstationeret (har arbejdsplads) i Danmark?

Svar:

Dette er ikke muligt. Muligheden for at bevilge fleksjob efter de danske regler for det første begrænset til arbejdsgivere med hjemsted i Danmark, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 69.

For det andet er hovedreglen, at arbejdspladsen skal være beliggende i Danmark.

Undtagelsen er, at den ansatte udstationeres i udlandet i højst ét år på frivillig basis. Det er desuden en betingelse, at det sker efter danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, og at den ansatte er sikret hjemrejse. Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 183 af 23. februar 2017 om fleksjob, § 1.

Opdatering af artiklen

Vejledning om ledighedsydelse
Nr. 9478 af 14. juni 2023
Beskæftigelsesministeriet
(Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)

“En person, der modtager ledighedsydelse, og som flytter til et andet land, vil ikke længere have tilknytning til det danske arbejdsmarked, og vil dermed som udgangspunkt ikke længere være omfattet af fleksjobordningen. Såfremt personen vender tilbage til Danmark, vil kommunen således skulle visitere den pågældende til fleksjobordningen på ny – under forudsætning af at personen fortsat opfylder betingelserne herfor. Afhængig af fraværets længde vil kommunen kunne træffe afgørelse på baggrund af de tidligere indhentede oplysninger, evt. suppleret med nye opdaterede oplysninger. Det samme vil gøre sig gældende, hvis personen har opsagt et fleksjob og er flyttet til et andet land i en periode.

Kommunen skal, hvis den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for fleksjob, træffe en afgørelse om dette”