Ny ferielov 2020 trådt i kraft 1. september 2019

Som visiteret til fleksjob ordningen gælder ferielovgivningen også for dig. I denne artikel beskrives lovgivningen der træder i kraft t den 1. september 2020, men er allerede trådt delvist i kraft den 1. januar 2019. Lovteksten finder du på siden Retsinformation.

Retten til 25 ferie dage om året / 5 ugers ferie

Du optjener fortsat 2,08 feriedag pr. måned, svarende til 25 feriedage / 5 uger på et år. Dette gælder lm du er på arbejdsmarkedet i et fleksjob, eller modtager ledighedsydelse via din bopælskommune.

Ud af de 5 uger har du krav på, at 3 uger placeres i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september. Du har også som hovedregel ret til at holde de 2 ugers restferie i perioder på mindst 5 dage.

Du har stadig mulighed for at aftale med din arbejdsgiver eller i bopælskommune/ kommune, at du kan overføre eller få udbetalt ferie ud over 20 dage.

Er du i arbejde bør du orientere dig om, hvorvidt du er ansat under en overenskomst og eventuel lokalaftale, i forhold til om fere-fridage og anden er frihed fastsat i disse – dette gælder også den 6. ferieuge, der fortsat ikke reguleret af ferieloven.

Visiteret til fleksjob, og modtager af ledighedsydelse

Er du visiteret til fleksjob, men har ikke noget arbejde kan du få udbetalt ledighedsydelse. Kort fortalt : Generelt ses ledighedsydelsen som en pendant til dagpengene, som man kan modtage, hvis man er medlem i en A-kasse. En fleksjobvisiteret kan ikke være medlem af en a-kasse, da denne modtager ledighedsydelsen fra sin bopæls kommune. Du skal derfor kontakte din bopælskommune for at få udbetalt ledighedsydelse. Se afsnittet “Reglerne omkring ferie, hvis man er i fleksjob eller modtager ledighedsydelse?” længere nede for flere detaljer.

Visiteret til fleksjob, og i lønnet beskæftigelse

Er du visiteret til fleksjob og  ansat i et fleksjob, så er reglerne her ganske enkle. Det er er et forhold mellem dig og arbejdsgiver vedrørende spørgsmålet om din ferie. Det er arbejdsgivers ret dels at lede og fordele arbejdet, men også at anvise hvornår hovedferien skal afholdes. Mange arbejdsgivere delagtiggør medarbejderne i planlægningen. Din bopælskommune har ikke nogen krav på at være med i denne debat.

Går det galt, eller mener du ikke at dine behov og rettigheder tilgodeses, anbefaler vi at bringe denne dialog til din faglige organisation, og eventuelt jobcenteret. Du skal naturligvis inden have forsøgt dialog med din arbejdsgiver.På Fleksjobber Netværkets sider finder du information om de fagforeninger der potentielt kan hjælpe dig – i artiklen “Fagforeninger for fleksjobbere”. Ligeledes findes der andre gratis alternativer til at ‘gå lovgivningen i bedene’.

Fagforeninger for fleksjobbere

Reglerne omkring ferie, hvis man er i fleksjob eller modtager ledighedsydelse?

Ferie, hvis du er ansat i fleksjob:
Såfremt du er ansat i fleksjob, er du omfattet af de almindelige ferieregler. Dvs. at du har ret til feriepenge eller løn under afholdelse af din ferie, som hvis du var ansat på ordinære vilkår.

Såfremt du ikke har optjent ret til feriepenge eller løn fra din arbejdsgiver, kan du søge om ledighedsydelse  for den periode du afholder ferie – som tidligere beskrevet.

NB: Du skal være opmærksom på, at du skal give besked til jobcenteret, før ferien afholdes. Det fremgår bl.a. af principafgørelse 115-09, hvor Ankestyrelsen har afgjort, at personer ansat i fleksjob, som ønsker at afholde ferie med ledighedsydelse, skal give kommunen besked om dette, forinden at ferien afholdes, da retten til ledighedsydelse ellers mistes for hele ferie

Alt efter, hvornår du er ansat i fleksjobbet, vil du være berettiget til et bestemt antal feriedage. Se mere under afsnittet nedenfor: ”Optjeningsregler ved ferie med ledighedsydelse”

Såfremt at du har ret til feriegodtgørelse eller holder ferie uden løn beregnes dette i fleksløntilskuddet fra kommunen. Beregningen foretages ud fra det antal feriedage som du afholder. Du kan læse mere om beregningen i Ankestyrelsens principafgørelse 1-18.

Ferie, hvis du er ledig i fleksjob og modtager ledighedsydelse:
Såfremt du er ledig i fleksjob og modtager ledighedsydelse, er du berettiget til at få ledighedsydelse udbetalt under afholdelse af ferie. Alt efter hvor længe og hvornår du har modtaget ledighedsydelse, vil du være berettiget til et bestemt antal feriedage. Se mere under afsnittet nedenfor: ”Optjeningsregler ved ferie med ledighedsydelse”.

Såfremt du har optjent ret til ferie med løn eller feriepenge i forbindelse med tidligere ansættelse, vil du kunne få suppleret den løn/udbetaling med ledighedsydelse. Dog må lønnen/udbetalingen suppleret med ledighedsydelsen max. udgøre det beløb, som du ville være berettiget til, hvis du alene skulle modtage ledighedsydelse.

Du skal være opmærksom på, at når du modtager ledighedsydelse, skal du give besked til jobcenteret om, at du ønsker at afholde ferie senest 14 dage førend ferien afholdes. Dog kan jobcenteret godkende, at ferien afholdes selvom denne ikke er varslet 14 dage før afholdelse, såfremt jobcenteret vurderer, at afholdelse af ferien ikke modvirker beskæftigelsesrettet indsats. Det er en forudsætning for afholdelse af ferien, at der ikke er fastsat møder, tilbud mv.

Du skal være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis har ret til at afholde ferie, såfremt du er i et beskæftigelsesrettet tilbud. Det fremgår således af principafgørelse 128-12, at personer der modtager ledighedsydelse, ikke har krav på at afholde ferie, når de deltager i en arbejdsprøvning, såfremt kommunen skønner det uhensigtsmæssigt, at der afholdes ferie under arbejdsprøvningsforløbet.

Optjeningsregler ved ferie med ledighedsydelse:
Disse regler er gældende, uanset om du er ledig og modtager ledighedsydelse eller om du er ansat i fleksjob, men endnu ikke har ret til feriepenge eller løn fra arbejdsgiver under ferieafholdelse.

Optjeningsreglerne for ferie med ledighedsydelse er flg. (jf. Lov om aktiv socialpolitik § 74 e stk. 3):

  • Du har ret til 15 feriedage svarende til sammenlagt tre ugers ferie, hvis ansættelsen er sket eller retten til ledighedsydelse er opnået i perioden 1. maj til 31. juli.
  • Du har ret til 10 feriedage svarende til sammenlagt to ugers ferie, hvis ansættelsen er sket, eller retten til ledighedsydelse er opnået i perioden 1. august til 31. december.
  • Du har ret til 5 feriedage svarende til sammenlagt én uges ferie, hvis ansættelsen er sket, eller retten til ledighedsydelse er opnået i perioden 1. januar til 30. april.

Du skal være opmærksom på, at ferieåret er fra 1. maj til 30. april, og at såfremt ferien ikke er afholdt inden ferieårets udløb, vil retten til ferie med ledighedsydelse bortfalde for det pågældende ferieår.

Læs evt. mere i:
Ankestyrelsens principafgørelse 7-16 om ledighedsydelse – fleksjob – ferie – perioder uden løn eller feriegodtgørelse – lock-out
Ankestyrelsens principafgørelse 51-16 om fleksløntilskud – fuldtidsløn – ferietillæg
Ankestyrelsens principafgørelse 1-18 om fleksløntilskud – beregning – ferie uden løn eller feriegodtgørelse – fuldtidsløn
Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse 

I øvrigt henvises der til DUKH’s pjece i PDF om fleksjob fra marts 2019 – klik her

Ferie på forskud

Samtidighedsferien medfører, at du kan stå i en situation, hvor du endnu ikke har optjent feriedage nok til at komme på en længerevarende betalt ferie. Det er tilfældet, hvis du eksempelvis skal rejse 4 uger i starten af ferieåret.

Du kan, som du hele tiden har kunnet, aftale med din arbejdsgiver at holde ferie i de 4 uger. Spørgsmålet er, om du kan opnå en aftale om, at ferien er betalt – selvom du endnu ikke har optjent den.

Aftale om betalt ferie
Aftaler du og din arbejdsgiver, at du kan holde betalt ferie – som du endnu ikke har optjent – bliver den ferie, du skylder, fradraget i ferien, du optjener senere på ferieåret.
Hvis du fratræder, inden din arbejdsgiver kan nå at fradrage ”skyldig” ferie, kan din arbejdsgiver modregne kravet i din løn eller i dit feriepengekrav.

Ingen aftale om betalt ferie
Hvis du ikke kan opnå en aftale med din arbejdsgiver om at holde betalt ferie på forskud, kan du holde ferien helt eller delvist selvbetalt.
Du vil så i takt med din optjening af betalt ferie have krav på at få den afholdte ferie udbetalt med din løn.

Varslingsregler

I den gamle ferielov kunne det aftales mellem dig og din arbejdsgiver, at din arbejdsgiver kunne varsle din hovedferie til afholdelse med blot 1 måned. Den mulighed er fjernet i den nye ferielov, og din hovedferie skal altid varsles 3 måneder. Øvrig ferie skal varsles med 1 måned.

Hvis hovedferievarslet på 1 måned fremgår af din ansættelseskontrakt, skal den ændres, da kontrakten i modsat fald er i strid med ferieloven.

Det almindelige udgangspunkt er, at ferie fastsættes i god tid efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver.

Overgangsordning til den nye ferielov

Fra den 1. september 2019 starter der en overgangsordning til den nye ferielov. Ordningen skal sikre, at du ikke får udbetalt dobbelt feriepenge, når den nye ordning træder i kraft, hvis du både har optjent feriepenge året inden og begynder at optjene ferie samtidigt.

Overgangsordningen betyder derfor, at du indefryser de feriepenge, som du optjener fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. De optjente feriepenge bliver indbetalt til en ny feriefond og bliver udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet fx for at gå pension eller efterløn.