Information om virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er en ordning som et jobcenter, en virksomhed og du kan benytte dig af. Du kan på eget initiativ igangsætte et virksomhedspraktikforløb, eller i samarbejde med det lokale jobcenter eller virksomhed gøre det. Du har mulighed for at påvirke praktikkens længde/omfang og indhold.
Formålet med virksomhedspraktik er at afklare den lediges beskæftigelsesmål samt at opkvalificere den ledige, så han eller hun nemmere kan få job.

Virksomhedspraktik kan foregå på både offentlige og private virksomheder. Det er som hovedregel ikke tilladt at komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor man senest har været ordinært ansat eller ansat med løntilskud. Under perioden med virksomhedspraktik er man ikke ansat på virksomheden, og man får udbetalt samme ydelse som under ledighed.

Til borgere

Du kan få tilbud om virksomhedspraktik, hvis du er ledig eller er godkendt til et fleksjob, og du har behov for at få afklaret dine beskæftigelsesmål, eller hvis du mangler faglige, sociale eller sproglige færdigheder for at kunne få et job.

Virksomhedspraktik er som hovedregel kortvarig. Varigheden afhænger af den ydelse, du modtager, og af dine konkrete behov for virksomhedspraktikken.

Kontakt dit jobcenter for at høre mere om virksomhedspraktik.

Jobnet giver herudover virksomheder fire punkter til hvori det gode ved virksomhedspraktikken er, samt et skriv omkring reglerne.

Fordelene er
 • Du får den ledige i praktik i en periode og skal hverken betale løn eller forsikring.
 • Du får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller med løntilskud umiddelbart efter virksomhedspraktikken.
 • Er der behov for kurser inden ansættelsen, tilrettelægger du dem sammen med dit lokale jobcenter.
 • Jobcentret formidler kontakt mellem dig og en ledig.
Regler for virksomhedspraktik
 • Virksomhedspraktik kan gives til alle målgrupper af ledige, sygedagpengemodtagere og revalidender.
 • Virksomheden skal godkendes til virksomhedspraktik.
 • Praktikperioden, for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, kan vare op til 4 uger. For kontanthjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere og revalidender, der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, kan perioden vare op til 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse.
 • Den ledige er i virksomhedspraktikken ikke omfattet af de regler, der er fastsat for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
 • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.
 • Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse, svarende til de dagpenge eller den kontanthjælp, som den ledige ellers ville være berettiget til.
 • Er den ledige ikke dækket på anden vis, så dækker jobcenteret skader på den ledige eller skader begået af den ledige i praktikperioden.
  • Arbejdsskade
   Kommunen yder erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud. Sagen behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.
  • Skade forvoldt på andre personer eller andres ejendele
   Kommunen yder erstatning m.m. for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbud.
   Erstatningsansvaret vurderes efter dansk rets almindelige regler. Der ydes ikke erstatning, hvis skaden er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd.

Herudover kan du finde lovmateriale og bekendtgørelser  dels hos CABI, STAR med flere.