12.000 jobannoncer og 18.000 ledige stillinger – jobmuligheder for alle eller ???

12.000 jobannoncer og 18.000 ledige stillinger – jobmuligheder for alle eller ???

Åbent brev til
Folketingets Beskæftigelsesudvalg,  beskæftigelsesordførere og  beskæftigelsesministeren.

Esbjerg, den 18. august 2016

12.000 jobannoncer og 18.000 ledige stillinger – jobmuligheder for alle eller ???

I både de skrevne og de elektroniske medier forlyder det oftere og oftere, at danske virksomheder oplever tiltagende vanskeligheder med rekruttering af kvalificerede medarbejdere.

Dette er muligvis et udtryk for, at de samfunds- og erhvervsmæssige eftervirkninger af finanskrisen på flere områder er ved at være normaliseret.

Et andet tegn på et muligt arbejdsmarkedsmæssigt opsving er, at antallet af ledige stillinger er steget – der forefindes i dag omkring 12.000 jobannoncer med i alt ca. 18.000 ledige stillinger.

Umiddelbart vil de fleste derfor nok mene, at det som jobsøgende ser godt ud . . . men det er også kun umiddelbart, idet flere grupper stadig kan have vanskeligheder ved at finde beskæftigelse – en af disse grupper er mennesker, som søger fleksjob.

Høj ledighed blandt fleksjobvisiterede – få job

Ud af den samlede arbejdsstyrke på omkring 2.650.000 er der ca. 71.000 fleksjobberettigede og omkring 57.000 heraf er i beskæftigelse – ca. 14.000 mennesker søger i dag fleksjob (ca. 20 % ledighed mod generel ledighedsprocent på 4,3 %).

Uddannelsesmæssigt kendetegnes fleksjobgruppen generelt ved et lavere uddannelsesniveau end det øvrige arbejdsmarked – blot 17 % af samtlige ansatte i fleksjobstillinger har en mellemlang eller længerevarende uddannelse (26 % i offentlige sektor, 8 % i private sektor) mod omkring 28 % generelt (42 % i offentlige sektor, 15 % i private sektor).

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan man under http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Fleksjob.aspx læse følgende:

“Fleksjob er med til at sikre, at mennesker med nedsat arbejdsevne får adgang til arbejdsmarkedet.”

. . . men hvordan ser det ud i “den virkelige verden” – findes der på arbejdsmarkedet jobmuligheder for de mennesker der er berettiget til et fleksjob?

Dags dato er der på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside http://www.fleks.nu opslået blot 14 ledige fleksjob og på jobnet.dk 44 opslag vedr. deltids- og fleksjobstillinger.

Jobmuligheder og efter- videreuddannelse

Som det fremgår, udgør størsteparten af de stillinger som fleksjobsøgere reelt kan have en forhåbning om at komme i betragtning til en forsvindende lille brøkdel af det samlede udbud – omkring halvdelen af disse er stillinger indenfor rengørings-, service- og køkkenområdet etc. og kun yderst sjældent findes der opslag rettet mod fleksjobsøgende med længerevarende uddannelser.

Der er ingen tvivl om, at der bag ordene på ministeriets hjemmeside ligger nogle gode intentioner, men for mig at se, er gode intentioner ikke nok!

Generelt er man som ledig i høj grad selv ansvarlig for afsøgning af mulighederne på arbejdsmarkedet og drage omsorg for, at man er klædt på til de udfordringer der måtte være omkring jobsøgning – et vigtigt aspekt herunder er afdækning af opkvalificeringsmuligheder.

Dette er naturligvis også gældende for fleksjobsøgende – men som reglerne er p.t., er det ofte ikke muligt for en ledig fleksjobber med længerevarende uddannelse at melde sig til efter- eller videreuddannelse.

En stor del af de 14.000 ledige fleksjobbere har været jobsøgende gennem længere tid og leder ofte forgæves efter beskæftigelse – selv kommunernes jobkonsulenter, som utvivlsom yder en ihærdig indsats, har, efter hvad jeg har hørt, også meget vanskeligt ved at finde fleksjob til alle de mennesker . . . og især hvis det drejer sig om ledige fleksjobbere, som søger lidt mere specielle stillinger / har længerevarende uddannelser.

Med seneste lovændring på fleksjobområdet, er der videre sket drastiske ændringer på fleksjobområdet, og mennesker med en arbejdsevne helt ned til et par timer om ugen skal nu hjælpes i beskæftigelse – en næsten umulig opgave.

Motiverede og kompetente mennesker

Blandt alle ledige fleksjobbere er der utvivlsom mange højt motiverede, kompetente og dygtige mennesker, som både kan og meget gerne vil være med til at gøre en forskel samt yde en positiv indsat på arbejdsmarkedet – men når der som nu blot er 14 ledige stillinger

på styrelsens hjemmeside og 44 stillinger på jobnet.dk at søge, er det næsten umuligt at få mulighed herfor, og ministeriets ord kan da virke lidt hule.

Som aktiv fleksjobsøgende har jeg søgt en del stillinger – jeg har været i kontakt med både private og offentlige virksomheder omkring muligheden for ansættelse. Og adskillige gange har jeg, med baggrund i ”almindelige” stillingsopslag eller ved uopfordret kontakt, hørt følgende:

”Tak for din interesse, men vi ønsker kun fuldtidsansatte . . . men du er da selvfølgelig velkommen til at søge alligevel.”

”. . . ved ansættelse som leder forventer vi en arbejdsevne på minimum 37 timer, og . . .”

”. . . det er alt for besværligt med ansættelse af en fleksjobber, og det er vanskeligt evt. efterfølgende at ophæve ansættelsesforholdet.”

Udfordringer

Ovennævnte fremstilling er selvfølgelig ikke fyldestgørende omkring alle de udfordringer man som aktiv fleksjobsøgende står overfor – men de skitserede problemstillinger, jeg har valgt at fremdrage, er kort sammenfattet, at der er

  • forholdsmæssig høj ledighed for fleksjobvisiterede set i forhold til det øvrige arbejdsmarked,
  • for få fleksjobstillinger generelt og næsten ingen, hvor der efterspørges personer med længerevarende uddannelser,
  • ringe eller ingen mulighed for efter- videreuddannelse for fleksjobbere under ledighed, hvis man har en længerevarende uddannelse og
  • for få virksomheder, som overvejer muligheden for ansættelse af personale med længerevarende uddannelser på nedsat tid / i fleksjobstillinger.

Med baggrund i dette, vil jeg derfor gerne udbede kommentarer til, hvad der fra politisk side evt. vil blive gjort for afhjælpning af nævnte forhold og i særdeleshed svar på følgende:

Kan der forventes nye tiltag for fremme af incitamentet til ansættelse af flere i fleksjob hos både offentlige som private arbejdsgivere – i bekræftende fald hvilke?

Påtænkes der ændring af regler omkring mulighed for efter- og videreuddannelse for fleksjobbere med længerevarende uddannelser – i bekræftende fald hvilke?

Jeg imødeser et svar.

Med venlig hilsen

Finn H. Iversen

Print Friendly, PDF & Email